+36 30 996 6303; +36 30 269 9782 info@leminasecret.hu

Adatvédelmi szabályzat

1. Bevezetés

Webáruház tulajdonos: Boér Péter Csaba, egyéni vállalkozó

Cím: 9423 Ágfalva, Patak utca 45.

Nyilvántartási szám: 50855269

Adószáma: 67852512-1-28

Tel.: +36-70/396-9620

E-mail: hello@leminasecret.hu

– a továbbiakban Adatkezelő – adatkezelése során az alábbi adatkezelési szabályzat (a továbbiakban Szabályzat) értelmében jár el.

Az adatkezelési szabályzat elérhető a www.leminasecret.hu weboldalán.

Az Adatkezelő a Szabályzatnak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja.

Jelen Szabályzat hatálya az Adatkezelővel, illetve egyéb szerződéses jogviszonyban álló partnerekre (a továbbiakban: Szerződéses Partner) is kiterjed.

Aki a LeminaSecret Webáruház weboldalán regisztrálja magát, az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatunkat elfogadottnak tekinti és azzal egyetért.

2. Adatvédelmi nyilatkozat

Az Ön által megadott adatokat az Adatkezelő kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél kiküldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozóként működik közre, például futárszolgálat, aki az Adatkezelőtől kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére tovább adni.

Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvénynek megfelelően járunk el.

3. A szabályzat célja

Az Adatkezelő a weboldalon megjelenített tartalommal összefüggésben kiemelten fontosnak tartja, hogy a weboldal látogatói által megadott személyes adatokat megvédje, információs önrendelkezési jogukat tiszteletben tartsa. E körben a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.

A www.leminasecret.hu weboldalon a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeljük, gondoskodunk azok biztonságáról.

Jelen szabályzat célja, hogy teljes körűen biztosítsa a weboldal működési és megjelenési körében felmerülő, a felhasználó, az Adatkezelővel, illetve egyéb Szerződéses Partnereivel és a weboldalon megjelentetett valamennyi, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 2. § (1) bekezdése szerint, a törvény tárgyi hatálya alá eső tény, információ, adat (a továbbiakban együttesen: személyes adat) kezelésének szabályait, továbbá ilyen adat illetéktelen harmadik személy által történő megszerzése vagy felhasználása, esetleges nyilvánosságra hozatala elleni védelmet.

Az Adatkezelő az adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi, biztosítja.

A LeminaSecret Webáruház a Vásárló adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonsági követelményeinek megszegésével a fogyasztó személyiségi jogát megsérti, mely miatt a Vásárló a Webáruháztól sérelemdíjat követelhet.

4. Alapvető fogalom meghatározások

 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik
 • adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval, Eladóval;
 • Eladó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek a termékét vásárolja meg érintett, és akinek adatkezelő továbbítja érintett személyes adatait.

5. Az Adatkezelő

Az Adatkezelő a weboldal üzemeltetője (a továbbiakban: Üzemeltető), aki:

Boér Péter Csaba, egyéni vállalkozó

Cím: 9423 Ágfalva, Patak utca 45.

Nyilvántartási szám: 50855269

Adószáma: 67852512-1-28

Tel.: +36-70/396-9620

E-mail: hello@leminasecret.hu

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a jelen szabályzatban foglalt valamennyi rendelkezést az érintettel megismertesse, továbbá arról is, hogy jelen a szabályzat az érintett részére hozzáférhető legyen.

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért felelősséget nem vállal.

Az Adatkezelő a tőle elvárható módon mindent megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében.

Az Adatkezelővel jogviszonyban álló szerződéses partnerek adatkezelésének jogszerűségéért az Adatkezelő felelősséget nem vállal.

6. Az Adatkezelés elvei

Célhoz kötöttség elve: Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie

Arányosság, szükségesség elve: Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor állítható helyre a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében az Adatkezelő gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról.

Önkéntes adatszolgáltatás: Az Adatkezelő a személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli.

Az Adatkezelő a személyes adatokat csak a vásárlással érintett harmadik személy részére (Eladó) továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist csak vásárlás esetén kapcsolja össze Eladóval.

7. Az adatkezeléssel érintett tevékenységek és adatok köre

7.1. Regisztráció

Kezelt adatok köre:

Weboldalt látogatók adatai: Név (vezeték-, keresztnév), E-mail cím, Jelszó

Számlázási cím: Számlázási név (cégnév, név), Ország, Irányítószám, Város, Utca/házszám, Mobilszám

Szállítási cím: Szállítási név, Ország, Irányítószám, Város, Utca/házszám

7.2. Bejelentkezési adatok

Bejelentkezéshez kezelt adatok köre:

Regisztráció dátuma

Utolsó módosítás dátuma

Utolsó belépés dátuma

7.3. Termékkel kapcsolatos adatok

Termék neve

Termék rendszerbeli kódszáma

Termék rendeléskori bruttó ára

Termék rendelt darabszáma

7.4. Megrendeléssel kapcsolatos adatok

Megrendelés dátuma

Szállítási költség

Szállítási mód

Fizetési mód

Fizetési összeg

Számlázási adatok

Megrendeléskor a Vásárló forráshelye

Megrendeléskor a Vásárló IP címe

Vásárló által adott megjegyzés

7.5. Vásárló tevékenysége a weboldalon

A kezelt adatok köre:

Anonim (nem regisztrált látogató esetén): Tevékenység időpontja, Tevékenység módja, Használt böngésző típusa, IP cím, Termék keresés esetén a keresett kulcsszó, Termék kosárba helyezés esetén a termék neve

Regisztrált Vásárló esetén: Tevékenység időpontja, Tevékenység módja, E-mail cím, Használt böngésző típusa, IP cím, Termék keresés esetén a keresett kulcsszó, Termék kosárba helyezés esetén a termék neve

7.6. Az adatkezeléssel érintett tevékenységek

Az oldalra történő regisztrálással, illetve rendelés esetén a személyes adatok kitöltésével a felhasználó/vásárló beleegyezik, hogy minden személyes adata a LeminaSecret Webáruház adatbázisának része legyen és határozottan engedélyt ad arra, hogy a Webáruház és szerződéses partnerei az alábbi tevékenységekhez tárolják és felhasználják a következő adatokat:

 • Marketingtevékenységekhez kapcsolódó információk küldése (ajánlatok, akciók, reklám- és marketing üzenetek a LeminaSecret Webáruház, és a vele kapcsolatban álló harmadik felek aktivitására vonatkozóan) a felhasználó/vásárló által megadott e-mail címre;
 • akciókban és nyereményjátékokban való részvétel;
 • nem kereskedelmi jellegű, adminisztratív üzenetek továbbítása (oldalon történő változtatások, újítások, stb.);
 • olyan belső statisztikák készítése, melyek hozzájárulnak a kínált szolgáltatások és az oldal megjelenésének javításához, valamint akciók, új funkciók és szolgáltatások létrehozásához;
 • az oldal védett részeire való biztonságos belépés biztosításához;
 • piackutatás céljából;
 • eladási adatok követése érdekében.

Adatfeldolgozók főbb adatai:

Tárhelyszolgáltató neve: Rackhost Kft.

Tárhelyszolgáltató székhelye: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.

Tárhelyszolgáltató telefonszáma: +36 1 445 1200

Tárhelyszolgáltató e-mail címe: info@rackhost.hu

Futárszolgálatot üzemeltető cég neve: Express One Hungary Kft.

Futárszolgálatot üzemeltető cég székhelye: 1239

Futárszolgálatot üzemeltető cég  telefonszáma: +36

Futárszolgálatot üzemeltető cég  e-mail címe:   ugyfelszolgalat@expressone.hu

Könyvelő cég neve: Doktor-Kontír Kft.

Könyvelő cég elérhetősége: 6721 Szeged Szent István tér 2.

Könyvelő cég email címe: info@doktorkontir.hu

Könyvelő cég telefonszáma: +36206266493

Számlát kiállító cég neve: KBOSS.hu Kft.

Számlát kiállító cég elérhetősége: 2000 Szentendre, Táltos utca 22/b

Számlát kiállító cég  email címe: info@szamlazz.hu

Számlát kiállító cég telefonszáma: +36-30-35-44-789

Online fizetést biztosító cég neve: Barion Payment Zrt.

Online fizetést biztosító cég elérhetősége: 1117 Budapest, Infopark sétány 1.

Online fizetést biztosító cég  email címe: hello@barion.com

Online fizetést biztosító cég telefonszáma: +36 1 464 70 99

7.7. A személyes adatok tárolása és információbiztonság

1. Személyes adat csak a korábban megjelölt tevékenységekkel összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhető.

2. Az adatkezelési célja: kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az vásárlóval, a weboldalon történő regisztráció, kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele céljából történő adatkezelés, hírlevél kiküldésének alapjául szolgáló adatbázis kezelés, marketing, az Adatkezelő profiljába illő szolgáltatás színvonalának növelése, ennek érdekében végzett piackutatás, valamint a vásárlói szokások felmérése.

3. Az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő előzetes tájékoztatása alapján történik.

4. Az adatkezelés időtartama az ügyfélkapcsolat fennállásáig, az érintett kérelme alapján e-mail címének törléséig vagy adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig érvényes.

5. A személyes adatok módosítására és törlésére, a hozzájárulás visszavonására, továbbá a személyes adatok kezelésről tájékoztatás kérésére az hello@leminasecret.hu e-mail címen, vagy a +36-70/396-9620-as telefonszámon van lehetőség.

6. A hírlevélről a hírlevél alján található link és leírás segítségével lehet leiratkozni, az ott rögzítettek szerint.

7. Adattovábbításra vásárlás, online fizetés esetén kerül sor Eladó felé, az érintett hozzájárulásával, érdekeinek sérelme nélkül, bizalmasan, amelyet biztonságos informatikai rendszer támogat. Egyéb esetekben az érintett személyes adatait hozzájárulása nélkül az Adatkezelő nem továbbítja, nem teszi közzé, harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha ezt jogszabály írja elő.

8. Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai környezetet az alábbiak szerint biztosítja:

 • Az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő más személyes adattal nem kapcsolja össze.
 • Az adatok valamennyi módosítására a módosítás időpontjában kerül sor.
 • A hibás adatok az érintett erre irányuló kérelme alapján 24 órán belül törlésre kerülnek.
 • Az adatokról biztonsági mentés készül.

9. Az Adatkezelő az adatok kezelése – így különösen azok tárolása, helyesbítése, törlése – az érintett tájékoztatás kérése, illetve tiltakozása során az elvárt védelmi szintet nyújtja.

Az érintett egyéb, vele közvetlenül, vagy közvetve kapcsolatba nem hozható, beazonosíthatatlan – a továbbiakban anonim – adatok személyes adatnak nem minősülnek.

7.8. Cookie (süti) szabályzat

1.    Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webáruház weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

2.    A LeminaSecret Webáruház a webáruházakra jellemző cookie-kat használja, amelyek az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k”, „feltétlenül szükséges cookiek”, „teljesítménynövelő cookiek”, „funkcionalitást biztosító cookiek” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

3.    Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok.

4.    Az érintettek köre: A Webáruház weboldalát és aloldalait látogató valamennyi érintett.

5.    Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartása, a látogatók nyomon követése, valamint a személyre szabott és a jobb böngészési, vásárlási élmény biztosítása

6.    Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig, egyéb esetekben 8 nap.

7.    Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az Adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

8.    Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Bármely süti törölhető, amelyet a böngésző sütiket tartalmazó mappájába telepített. A különböző böngészők különbözőképpen teszik lehetővé a beállítások kezelését. Az utasítások megtekintéséhez kattintson az alábbi böngésző hivatkozások valamelyikére.

Microsoft Windows Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Apple Safari

A flash sütikkel kapcsolatos beállításokat az alábbi linken éri el:

Flash sütik letiltása

Ha a fent felsorolt böngészők egyikét sem használja, akkor válassza ki a „sütik” elemet a „Súgó” funkcióban, ahol megtudhatja, hol található a Cookies mappa.

9.    Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

A cookie-kal kapcsolatos részletesebb tudnivalókért keresse fel az alábbi weboldalakat:

http://www.youronlinechoices.com/hu/

http://www.allaboutcookies.org/

http://cookiepedia.co.uk/cookie-laws-across-europe

Google Analytics Cookie-k

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

8. Remarketing

A LeminaSecret Webáruház a webhelyein a Google Inc. (a továbbiakban Google) Analytics és Remarketing szolgáltatásait igénybe veszi statisztika készítése céljából. A szolgáltatások „cookie”-kat (sütiket) használnak, amelyek a webhely használatával kapcsolatos információkat a Google Egyesült Államokban működő webhelyére továbbítják és tárolják. A vásárló IP-címét a Google az utolsó három számjegyre rövidíti le, melynek eredményeképpen az adatok nem rendelhetők hozzá egyértelműen semmilyen természetes személyhez. A Google ezen kívül betartja az „US Safe Harbor” egyezmény adatvédelmi előírásait, és regisztrálva van az USA Kereskedelmi Minisztériumának „Safe Harbor” programjában.

A webhely használatával a weboldal látogatója kijelenti, hogy egyetért az összegyűjtött adatoknak az előbbiekben ismertetett módon és az előbbiekben ismertetett célból való feldolgozásával. A felhasználók, vásárlók személyes jellegű információi nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a LeminaSecret Webáruház minőségi szolgáltatást tudjon nyújtani.

Az előbb felsoroltakon túl a Google Analytics-et, az AdWords-öt az adatok statisztikai célú elemzésére használjuk. Amennyiben ezt nem kívánja engedélyezni, akkor ezt a Hirdetési beállítások kezelőjében kikapcsolhatja.

9. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az Adatkezelő által megadott elérhetőségeken, illetve az adatkezeléssel érintett egyes tevékenységek körében az ott rögzítettek szerint.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó adatairól és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az Adatkezelő a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíti, illetve törli az adatot, amennyiben:

a.) kezelése jogellenes;

b.) az érintett kéri;

c.) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d.) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e.) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a.) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b.) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c.) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 munkanap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

A Webáruház a Vásárló adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonsági követelményeinek megszegésével a fogyasztó személyiségi jogát megsérti, mely miatt a Vásárló a Webáruháztól sérelemdíjat követelhet.

Az Info tv.) 18. § (2) bekezdése alapján, ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.”

Bírósági jogérvényesítés esetén az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál:

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A szabályzat elkészítése során az alábbi jogszabályokat vettük figyelembe:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (különösen a 13/A. §-a)
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

Abony, 2018. január 03.