+36 30 996 6303; +36 30 269 9782 info@leminasecret.hu

Nyereményjáték szabályzat

Nyerj fotóddal LeminaSecret illatgyertyát!

 1. A JÁTÉK ELNEVEZÉSE, SZERVEZŐJE, A JÁTÉK MEGHATÁROZÁSA:

1.1 A játék elnevezése: „Küldj képet és nyerj! Nyereményjáték!” (a továbbiakban: Játék).

1.2. A Játék szervezője: Haraszti Zsófia EV. (Székhely: 2740 Abony, Október 6. uta 1/b. adószám: 68677552-1-33 (a továbbiakban: Szervező)

1.3. A játék meghatározása: Szervező nyereményjátékot hirdet melyben vállalja, hogy a www.facebook.com címen elérhető közösségi portálon (a továbbiakban: Facebook, vagy közösségi portál) a vásárló saját üzenőfalára feltöltött vagy a LeminaSecret honlapján (https://leminasecret.hu/kepbekuldes) beküldött képek közül szimpátia alapján kéthetente 1 db LeminaSecret ékszergyertyát sorsol ki (nyeremény megszerzésének módja).

2. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI:

A Játékban részt vehet minden cselekvőképes felnőtt korú, magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú természetes személyek részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy, míg a cselekvőképességében részletesen korlátozott nagykorú természetes személy részvételéhez a gondnoka előzetes hozzájárulása szükséges.

A játékban minden olyan fent említett személy Játékosként részt vehet, aki rendelkezik saját Facebook felhasználói fiókkal és személye, valamint életkora annak alapján azonosítható. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő követelésért

A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási, illetőleg vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi magán- illetőleg jogi személy, továbbá az említett felek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, illetőleg a hozzátartozók gyermekei.

A játékban minden játékos részt vesz, aki:

  1. Like-olja a LeminaSecret Facebook oldalát (www.facebook.com/leminasecret)
  2. Fotót készít gyertyázás közben és feltölti #leminasecret hashtaggel vagy beküldi a fotót a https://leminasecret.hu/kepbekuldes oldalon keresztül

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA:

A játék 2017. 11. 20-tól visszavonásig 14 napi rendszerességgel zajlik, azaz kéthetente új játék veszi kezdetét. A játék hétfő 8:00-kor kezdődik és vasárnap 23:59-kor zárul. Sorsolás az aktuális játékot követő munkanapon.

4. A JÁTÉKRA VALÓ JELENTKEZÉS MÓDJA:

A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos a nyeremény megszerzésének céljából fotót készít a korábban megvásárolt gyertya használata közben és a Szervezői Facebook oldalára #leminasecret hashtaggel feltölti vagy beküldi a fotót a https://leminasecret.hu/kepbekuldes oldalon, továbbá Like-olja a Szervező Facebook oldalát.

Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.

Minden Játékos csak a legkorábban beküldött fotójával versenyezhet.

4.1. Nyeremény:

A nyeremény 1 db tetszőleges illatú LeminaSecret gyertya a Mini kollekcióból, amelyhez a meglepetés ékszer kategóriája (gyűrű vagy fülbevaló) kiválasztható. A nyertes a Szervező www.leminasecret.hu internetes címén elérhető termékek közül választhat, amely termékek a játék időtartama alatt is elérhetőek.

4.2. A nyertesek értesítése, a nyeremény átvétele:

A Szervező a nyertesek nevét legkésőbb a sorsolás napján a LeminaSecret Facebook oldalán, egy nyereményjátékot tartalmazó posztban teszi közzé. A nyertes Játékossal a Szervező ezt követően a Facebookon, privát üzenetben felveszi a kapcsolatot. A nyereményt a nyertes Játékos az ügyfélszolgálattal egyeztetett módon kapja kézhez.

4.3. Adózási kérdések:

A nyereményt a Személyi Jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szjatv.) 76. § (5) bekezdése által előhívott (3) bekezdése alapján adóköteles juttatás, melynek megfizetésére az Szjatv. 70. § (3) bekezdés d) pontja, valamint az Szjatv. 69. § (1) bekezdése alapján a Szervezőt terheli.

A nyertes Játékos köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni. Az esetleges késedelméből adódó, a Szervezőt terhelő következményekért nyertes Játékos felelőssé tehető. Szervező jogosult a nyereményeket mindaddig visszatartani, amíg a szükséges információkat Játékostól nem kapja meg.

A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.

5. ADATKEZELÉS:

A Játékos, illetve törvényes képviselője a jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szervező a Játék lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) előírt kötelezettségünknek megfelelően tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés jogalapja a Játékos (törvényes képviselője) önkéntes hozzájárulása, amely hozzájárulását a Játékra történő jelentkezésével adja meg. A Facebookon, vagy a játék során közölt személyes adatokat Szervező bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a Játék lebonyolításában részt vevő alkalmazottai, vagy megbízottai ismerhetik meg.

Tájékoztatjuk, hogy Szervező a megadott személyes adatokat az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján, az esetleges megalapozatlan igények elhárítása céljából, a pályázatok elbírálásától számított 5 évig (a magyar polgári jog szerinti általános elévülési időn belül) nyilvántarthatja. Az ötödik év elteltével a megadott személyes adatokat adatbázisunkból véglegesen és visszavonhatatlanul töröljük. Játékos, illetőleg törvényes képviselője bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak a kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak a helyesbítését, zárolását és törlését, valamint tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen, illetve jogainak a megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé bejelentéssel élni.

Az adatok kezelését a Szervező, mint adatkezelő végzi. Az adatfeldolgozó: Haraszti Zsófia EV. (székhely: 2740 Abony, Október 6. utca 1/b.). Szervező a személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseinek (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény) megfelelően, bizalmasan kezeli.

NAIH nyilvántartási szám: folyamatban

A résztvevők a jelen Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy:

  1. a Szervező díjmentesen felhasználja a nyertes személyi adatait és személyes jellegű információit (név, vezetéknév, cím, telefonszám stb.) a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára;
  2. a Szervező fenntartja a jogot, hogy külön díjazás nélkül publikálja, felhasználja, vagy ismertesse a nyertesek nevét és fotóját a médiában, saját kommunikációs csatornáin és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló anyagokban;
  3. a résztvevő e-mail címe a Szervező által reklámcélú felhasználásra kerülhet, így résztvevő hírlevelet kaphat, melyben akciókról, újdonságokról értesíthetik.

6. VEGYES RENDELKEZÉSEK:

Szervező korlátozásoktól mentesen fenntartja magának a jogot, hogy a jelen játékszabályzat tartalmát a jogszabályoknak megfelelően módosítsa.

A résztvevők törvényes képviselője a játékra történő jelentkezésével (képbeküldés) kijelenti, hogy jelen szabályzat tartalmát megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Kecskemét, 2017. október 20.

 

LeminaSecret

Lepd meg magad vagy szerettedet egy különleges LeminaSecret illatgyertyával. Minden gyertya belsejében egy meglepetés ékszert rejtettünk el, ami néhány óra égetést követően előbukkan az olvadt viaszban. Távolítsd el a védőfóliát és oszd meg élményeidet a közösségi médián!